B2B E-Commerce
  • ระบบสั่งสินค้า E-Ordering
  • สามารถทราบสถานะของ Order ได้ตลอดเวลา โดยมีการ update สถานะจากการทำงานแต่ละขั้นตอน Order Tracking
  • มีระบบซื้อ, ระบบขาย, Inventory Control, Shipping, Invoice ซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อข้อมูลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  • รายงาน Daily Operation และ Management Report รวมถึง KPI ในการประเมินการส่งสินค้า